Ngọc Quang Trung

Do cách mình gieo hạt hết! Sống tốt và nghĩ về những việc tốt hoan hỷ với nó thì sẽ nở quả ngọt