Mối quan hệ tốt đẹp

Một trong 5 mục tiêu của cuộc đời là có mối quan hệ tốt đẹp, đừng để lúc có tiền rất nhiều mới thấm câu nói” Tiền nhiều để làm gì”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *